Alcatraz Cựu sinh viên tập hợp cho Last Reunion

Alcatraz Cựu sinh viên thực hiện những gì có khả năng "cuộc gọi cuối cùng của họ." Tập hợp lại với nhau cho một sự xuất hiện công khai cuối cùng, sáu cư dân cũ của đảo địa chỉ một đối tượng của hơn 100 khách...