Lớn lên trên Alcatraz

Khách Blog Post-Jolene Babyak trong số nhiều tiết lộ về Alcatraz Liên bang trại giam rằng hầu hết mọi người ngạc nhiên là gia đình cũng cư trú ở đó. Ngạc nhiên, ít nhất, cho đến khi tôi nhắc nhở...