Service Overeenkomst

Algemene voorwaarden beleid

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op onze website www.alcatrazcruises.com, en de diensten die via onze website worden geleverd (die in deze Servicevoorwaarden gezamenlijk worden aangeduid als de "Service"). De Service wordt u aangeboden door [Alcatraz Cruises[LLC] (in deze servicevoorwaarden aangeduid als "bedrijf", "wij", "ons" en "onze"). Deze Servicevoorwaarden bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service, en uw gebruik van de Service houdt in dat u deze Servicevoorwaarden accepteert en ermee instemt.

Bericht betreffende geschillenbeslechting: Deze Overeenkomst bevat bepalingen die bepalen hoe de vorderingen die u en wij tegen elkaar kunnen hebben, worden opgelost (zie paragraaf 7 hieronder), met inbegrip van een overeenkomst en de verplichting om geschillen te beslechten, die, behoudens beperkte uitzonderingen, vereisen dat u vorderingen die u tegen ons heeft, aan een bindende arbitrageprocedure onderwerpt, tenzij u zich afmeldt in overeenstemming met paragraaf 7(e). Tenzij u zich afmeldt voor arbitrage: (a) mag u alleen op individuele basis vorderingen tegen ons instellen, niet als onderdeel van een collectieve of representatieve actie of procedure, en (b) mag u alleen op individuele basis en in arbitrage om genoegdoening vragen (met inbegrip van geldelijke, injunctieve en declaratoire genoegdoening).

1. 1. Positieve verklaringen met betrekking tot uw gebruik van de dienst. Wanneer u de Dienst opent, bezoekt of gebruikt, vertegenwoordigt u dat: (a) de informatie die u verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat is; (b) uw gebruik van de Dienst en uw gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op de Dienst niet in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving, (c) als u tickets koopt of een reservering maakt via de Dienst: (i) u de toepasselijke reservering of aankoop doet namens uzelf, of namens uw persoonlijke vrienden en/of familie, (ii) de door u verstrekte betalingsgegevens en de bijbehorende naam, adres, telefoonnummer en betaalkaartnummer kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en/of contact met u op te nemen, en (iii) het e-mailadres dat u aan ons verstrekt in verband met het maken van een reservering of aankoop is uniek en persoonlijk voor u. Het is niet toegestaan om aan boord te gaan van een veerboot, of een andere toepasselijke vervoerswijze in verband met een reservering die u via de Service maakt, tenzij u op het moment van instappen een identificatie opgeeft die overeenkomt met de naam van de persoon die de toepasselijke reservering heeft gemaakt en de betaalkaart die in verband met de toepasselijke reservering is gebruikt, laat zien.

2. 2. Verboden gebruik van de dienst. U mag de Service alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf. Specifiek, zonder beperking, mag u dit niet doen:

 • een aantal tickets te kopen of te reserveren voor een evenement of activiteit die de vermelde limiet voor dat evenement of activiteit overschrijdt, of meer dan [10] aankopen of reserveringen te doen via de Service in een 72-uurs periode, hetzij op uw eigen naam of namens een groep;
 • de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals de aankoop van tickets in bulk of voor wederverkoop;
 • gebruik maken van geautomatiseerde software of computersystemen, met inbegrip van intelligente agenten of bots, om toegang te krijgen tot de website of de Dienst;
 •  toegang tot de Service vanaf een verborgen IP-adres of een dynamisch IP-adres;
 • het eigenlijke IP-adres, de domeinnaam en andere identificerende informatie die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service te verbergen, te maskeren, te verduisteren of te vervangen;
 • toegang te krijgen tot de dienst via een VPN of een proxyserver te gebruiken om tickets te zoeken, te reserveren, te kopen of op andere wijze te verkrijgen via de dienst;
 • de diensten die via de Service worden geleverd, verstoren door gebruik te maken van virussen of andere programma's of technologieën die zijn ontworpen om software of hardware te verstoren of te beschadigen;
 • de via de Dienst geleverde technologie te wijzigen, er creatieve afgeleide werken van te maken, te reverse-engineeren, te decompileren of te demonteren;
 • de toegang van een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, zonder beperking, het verzenden van een virus, overbelasting, overstroming,
  spamming of scripting op een zodanige wijze dat de Service wordt verstoord of overmatig wordt belast;
 • een robot, spider of ander apparaat of proces gebruiken om via de Service automatische aankopen te doen;
 • zich voordoen als een andere persoon of entiteit of uw identiteit verbergen door meerdere e-mailadressen of valse namen of contactgegevens te gebruiken;
 • het omzeilen, uitschakelen of op andere wijze verstoren van veiligheidskenmerken van de Service of kenmerken die het gebruik of kopiëren van de
  Materialen verhinderen of beperken of beperkingen op het gebruik van de Service of de Materialen afdwingen; of
 • derden helpen of aanmoedigen om deel te nemen aan activiteiten die door deze Servicevoorwaarden verboden zijn.

3. 3. Aankoopvoorwaarden.

 • Plaatsing van orders; Wijzigingen. Elke aankoop die u via de Service plaatst, wordt pas bevestigd als u een e-mail of een schriftelijke bevestiging van het Bedrijf ontvangt. Elke wijziging die u wenst aan te brengen met betrekking tot een aankoop die u via de Service plaatst, moet worden aangevraagd via het Bedrijf en niet via de derde partij die de diensten of producten die u hebt aangekocht, indien van toepassing. U kunt contact opnemen met het Bedrijf via [email protected] of 415.981.7625 om wijzigingen aan te vragen in een reservering die via de Service is gemaakt. Elke gevraagde wijziging is afhankelijk van de beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat we in staat zullen zijn om een gevraagde wijziging aan te brengen.
 • Cancellations; Refund Policy. If you wish to cancel a purchase you place through the Service, you must contact the Company at [email protected] or 415.981.7625. If you cancel a reservation that you made through the Service seventy-two (72) or more hours in advance of the date of the reservation, your payment for that reservation will be refunded in full. If you cancel a reservation that you made through the Service less than seventy-two (72) hours in advance of the date of the reservation, you will not receive a refund for that reservation, unless the Company is able to resell your tickets, and the Company shall have the right, but not the obligation, to resell your tickets. Applicable refunds will be processed within fourteen (14) days of the date we receive your cancellation request. We will also provide a refund in the event of security, safety or similar closures that prevent us from honoring your reservation. In the event we are unable to provide a purchased service for any reason, our only obligation is to refund the purchase price that you paid for the applicable service. Refunds will not be provided due to construction projects on Alcatraz Island or the resulting closure of interior spaces, such as the Alcatraz Island Cellhouse. Refunds will not be provided because of COVID-19-realted health mandates from the City and County of San Francisco, or the State of California, impacting the availability of portions of the Alcatraz Island tour, as described at the time of the ticket purchase.
 • Prijsstelling. De prijzen op de Service zijn per persoon, tenzij anders vermeld. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, totdat uw aankoop door het bedrijf is bevestigd. De op het moment van aankoop bevestigde prijzen worden gerespecteerd voor de datum van de reservering. De vermelde prijzen zijn exclusief fooien of fooien, persoonlijke verzekeringen, items van persoonlijke aard, of enig voedsel of dranken die niet zijn opgenomen in de Service. Volledige betaling met een betaalkaart is noodzakelijk om een aankoop van diensten of producten via de Service te doen. Wij brengen geen servicekosten in rekening voor het verwerken van creditcardbetalingen.

4. 4. Ons beheer van de dienst; Wangedrag van de gebruiker

 1. Ons recht om de dienst te beheren. Wij behouden ons het recht voor, maar nemen niet de verplichting op ons: (i) de Service te controleren of te beoordelen op schendingen van deze Servicevoorwaarden en op de naleving van ons beleid; (ii) verslag uit te brengen aan de wetshandhavingsinstanties en/of juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze Servicevoorwaarden schendt; (iii) de toegang tot of de beschikbaarheid van de Service te weigeren of te beperken als u deze Servicevoorwaarden, de wet of een van onze beleidsregels schendt; (iv) de Service te beheren op een manier die is ontworpen om de rechten en eigendommen van ons en van derden te beschermen of om de goede werking van de Service te vergemakkelijken; en/of (v) onze gebruikers te screenen, of te proberen de verklaringen van onze gebruikers te controleren.
 2. Ons recht om gebruikers te beëindigen. Zonder beperking van enige andere bepaling van deze Servicevoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Service te ontzeggen aan een persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van enige vertegenwoordiging, garantie of convenant in deze Servicevoorwaarden, of van enige toepasselijke wet- of regelgeving.

5. 5. Onze intellectuele eigendomsrechten. Alle inhoud van de Service ("Materialen") en de handelsmerken, servicemerken en logo's op de Service zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons en zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten onder de wetten van de Verenigde Staten en buitenlandse wetten en internationale verdragen. De Service en de Materialen zijn uitsluitend bestemd voor uw informatie en persoonlijk gebruik en niet voor commerciële exploitatie. Wij behouden ons alle rechten in en op de Service en de Materialen voor. Als u een kopie van de Materialen downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik, moet u alle handelsmerk-, auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen in en op de Materialen behouden.

6. 6. Ontkenning van garantie; Beperking van aansprakelijkheid

 • Disclaimer van garanties
   (i) Alle materialen of voorwerpen die via de Service worden geleverd, worden geleverd "in de staat waarin ze zich bevinden" en "BESCHIKBAAR", zonder enige garantie of voorwaarden van welke aard dan ook. Door het gebruik van de Service, we niet vertegenwoordigen of impliceren dat we onderschrijven alle materialen of items beschikbaar op of gekoppeld aan de Service, of dat we geloven dat alle materialen of items nauwkeurig, nuttig of niet-schadelijk zijn. Wij geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van de Service, informatie of andere items of materialen op de Service. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Service op eigen risico is. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijzen wij en elk van onze adverteerders, licentiegevers, leveranciers, functionarissen, directeuren, investeerders, werknemers, agenten, dienstverleners en andere contractanten alle garanties af, expliciet of impliciet in verband met de Service en uw gebruik van de Service.
   (ii) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (A) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud en materialen op de Service, (B) persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Service of producten of diensten die u via de Service koopt, (C) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die is opgeslagen op onze servers, (D) enige onderbreking of stopzetting van de overdracht naar of van de Dienst, en/of (E) enige bugs, virussen, trojaanse paarden of iets dergelijks, die kunnen worden verzonden naar of via de Dienst door een derde partij.
 • Beperkte aansprakelijkheid. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enige indirecte, gevolg-, incidentele, speciale of bestraffende schade, met inbegrip van gederfde winst als gevolg van uw gebruik van de Service. Niettegenstaande iets anders in deze Servicevoorwaarden, is onze aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot enig verlies of schade die door u wordt geleden en die voortvloeit uit of in verband staat met deze Servicevoorwaarden. Of het nu gaat om een contract, een onrechtmatige daad of een schending van de wettelijke plicht of op enige andere manier, het zal niet meer dan $50 bedragen.
 • Uitzonderingen op disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen. In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toegestaan. Als u in een van deze staten of rechtsgebieden woont, zijn de beperkingen of uitsluitingen in paragraaf 6(a) en 6(B) mogelijk niet op u van toepassing.

7. 7. Juridische geschillen en arbitrageovereenkomst.
Lees de volgende clausule zorgvuldig door - het kan uw wettelijke rechten aanzienlijk beïnvloeden, inclusief uw recht om een rechtszaak aan te spannen voor de rechtbank.

 • Initiële geschillenbeslechting. Wij zijn beschikbaar per e-mail op [email protected] of 415.981.7625 om uw bezorgdheid over uw gebruik van de Dienst weg te nemen. De meeste zorgen kunnen op deze manier snel worden opgelost. Het bedrijf zal te goeder trouw werken om elk geschil, claim, vraag of onenigheid rechtstreeks te beslechten door middel van overleg en onderhandelingen te goeder trouw, wat voor beide partijen een voorwaarde zal zijn om een rechtszaak of arbitrage te beginnen.
 • Akkoord met bindende arbitrage. Indien de partijen niet binnen een termijn van dertig (30) dagen na de informele geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 7, onder a), tot overeenstemming komen, kan elk van de partijen een bindende arbitrageprocedure inleiden. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst (inclusief vorming, uitvoering en schending), de relatie van de partijen met elkaar en/of uw gebruik van de dienst zullen definitief worden beslecht door bindende arbitrage die op vertrouwelijke basis wordt beheerd door de American Arbitration Association (de "AAA") in overeenstemming met de bepalingen van haar consumentenarbitragereglement, met uitzondering van eventuele regels of procedures die gelden voor of toestemming geven voor "class actions". De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of vorming van deze overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke claim dat deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is. De arbiter is bevoegd om alle redres te verlenen die op grond van de wet of op grond van de billijkheid voor een rechtbank beschikbaar zou zijn. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan bij elke bevoegde rechtbank als vonnis worden uitgesproken. De interpretatie en de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst zijn onderworpen aan de federale arbitragewet.
 • Class Action en Class Arbitration Waiver. De partijen komen voorts overeen dat elke arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid wordt gevoerd en niet als een groepsactie of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een groepsactie in te stellen of om schadevergoeding te vragen op basis van een groepsactie. Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de in deze paragraaf uiteengezette verklaring van afstand van een groepsactie om welke reden dan ook nietig of onuitvoerbaar is, of dat een arbitrage op groepsbasis kan plaatsvinden, dan wordt de hierboven in paragraaf 7(b) uiteengezette arbitragebepaling geacht in haar geheel nietig te zijn en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te beslechten.
 • Uitzondering - Gerechtelijke vorderingen voor geringe vorderingen. Niettegenstaande de overeenkomst van de partijen om alle geschillen door middel van arbitrage op te lossen, kan elk van de partijen een beroep doen op een rechtbank voor geringe vorderingen voor geschillen of vorderingen die binnen de bevoegdheid van die rechtbank vallen.
 • 30 dagen recht op opt-out. U hebt het recht om u af te melden en niet gebonden te zijn aan de arbitrage- en class action waiver-bepalingen van artikel 7(b), 7(c) en 7(d) door een schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om af te melden naar het volgende adres te sturen: Alcatraz Cruises, Pier 33 South, Suite 200, San Francisco, CA 94111, t.a.v.: Group Services Department, of per fax naar 415.394.9904.
   1. De kennisgeving moet worden verzonden binnen dertig (30) dagen na aanvang van het gebruik van de Dienst, anders bent u verplicht om geschillen te beslechten in overeenstemming met de voorwaarden van die artikelen. Als u zich afmeldt voor deze arbitragebepalingen, is het bedrijf er ook niet aan gebonden.
 • Exclusieve locatie voor geschillen. Voor zover de arbitragebepalingen in artikel 7(b) niet van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat alle geschillen tussen hen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan staatsrechtbanken of federale rechtbanken in [San Francisco, Californië] (met uitzondering van rechtsvorderingen voor geringe vorderingen die kunnen worden ingesteld in het graafschap waar u woont). De partijen stemmen uitdrukkelijk in met exclusieve jurisdictie in [San Francisco, Californië] voor alle andere geschillen dan rechtszaken met betrekking tot kleine vorderingen.

8. Niet-Waiver. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van het toepasselijke recht of de toepasselijke bepaling.

9. Scheidbaarheid. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover de wet dat toestaat. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

10. Opdracht. Wij kunnen onze rechten onder deze Algemene Voorwaarden overdragen zonder uw toestemming.

11. 11. Geen derde-partij-begunstigden. Deze Algemene Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en het Bedrijf. Er zijn geen derde-begunstigden van deze overeenkomst.

12. 12. Geen wijzigingen door onze medewerkers. Indien een van onze medewerkers aanbiedt om de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, treedt hij of zij niet op als een agent voor ons of spreekt hij of zij namens ons. U mag niet vertrouwen op, en mag niet handelen op basis van, een verklaring of mededeling van onze werknemers, of iemand anders die beweert namens ons te handelen. Eventuele wijzigingen in deze servicevoorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk worden ingediend en ondertekend door een [leidinggevende] van het bedrijf.

13. 13. Registratie als Verkoper van Reizen. Het bedrijf is geregistreerd onder de Californische wet als een verkoper van reizen, en het registratienummer is [2094770-50]. Deze registratie houdt geen goedkeuring in van onze diensten of handelingen door de staat Californië. De wet van Californië vereist dat we een trustrekening of een obligatie hebben als middel om de consument te beschermen, en het bedrijf heeft een obligatie uitgegeven [door RLI Insurance Company voor een bedrag van $20.000]. Het Bedrijf is een deelnemer aan het Travel Consumer Restitution Fund.]