Perjanjian Perkhidmatan

Terma & syarat dasar

Syarat Perkhidmatan ini terpakai untuk laman web kami www.alcatrazcruises.com, dan perkhidmatan yang disediakan melalui laman web kami (yang dirujuk secara kolektif dalam Terma Perkhidmatan ini sebagai "Perkhidmatan"). Perkhidmatan ini disediakan kepada anda oleh [ Alcatraz Cruises , LLC] (disebut dalam syarat Perkhidmatan ini sebagai "Syarikat," "kami," "kami" dan "kami"). Syarat Perkhidmatan ini mengandungi terma dan syarat yang mengawal penggunaan perkhidmatan anda, dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda merupakan penerimaan dan persetujuan anda kepada syarat Perkhidmatan ini.

Notis mengenai penyelesaian pertikaian: Perjanjian ini termasuk peruntukan yang mentadbir bagaimana tuntutan anda dan kami mungkin mempunyai antara satu sama lain diselesaikan (lihat seksyen 7 di bawah), termasuk perjanjian dan obligasi untuk menimbang Tara pertikaian yang akan, tertakluk kepada pengecualian yang terhad, memerlukan anda untuk menghantar tuntutan anda terhadap kami untuk mengikat timbangtara melainkan jika anda memilih keluar menurut Seksyen 7 (e). Melainkan anda memilih keluar timbangtara: (a) anda hanya akan dibenarkan untuk meneruskan tuntutan terhadap kami atas dasar individu, bukan sebagai sebahagian daripada mana-mana kelas atau tindakan atau prosiding perwakilan atau (b) anda hanya akan dibenarkan untuk mendapatkan kelegaan (termasuk kewangan, injunksi, dan relief pengisytiharan) secara individu dan dalam timbangtara.

1. representasi afirmatif mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Apabila anda mengakses, melawat atau menggunakan perkhidmatan ini, anda mewakili bahawa: (a) maklumat yang anda serahkan adalah benar dan tepat; (b) penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan penggunaan perkhidmatan yang disediakan dalam Perkhidmatan ini tidak melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai, (c) Jika anda membeli tiket atau membuat tempahan melalui Perkhidmatan: (i) anda membuat tempahan atau pembelian yang berkenaan bagi pihak peribadi anda, atau bagi pihak rakan peribadi anda dan/atau keluarga, (ii) maklumat pembayaran yang anda berikan, dan nama, alamat, nombor telefon dan nombor kad pembayaran tersebut boleh digunakan untuk mengenal pasti dan/atau menghubungi anda, dan (iii) alamat e-mel yang anda berikan kepada kami berhubung dengan membuat tempahan atau pembelian adalah unik dan peribadi kepada anda. Anda tidak dibenarkan menaiki feri, atau cara pengangkutan lain yang berkaitan dengan Tempahan yang anda buat melalui Perkhidmatan, melainkan pada masa menaiki pesawat, anda memberikan pengenalan yang sepadan dengan nama individu yang membuat Tempahan yang berkenaan dan menunjukkan kad pembayaran yang digunakan berhubung dengan Tempahan yang berkenaan.

2. penggunaan perkhidmatan yang dilarang. Anda hanya boleh menggunakan perkhidmatan yang dibenarkan dengan jelas oleh Syarikat. Secara khusus, tanpa had, anda tidak boleh:

 • membeli atau menempah beberapa tiket untuk acara atau aktiviti yang melebihi had yang dinyatakan untuk acara atau aktiviti tersebut, atau membuat lebih daripada [10] pembelian atau tempahan melalui perkhidmatan dalam mana-mana tempoh 72-jam, sama ada bagi pihak anda sendiri atau bagi pihak Kumpulan;
 • Gunakan perkhidmatan untuk sebarang tujuan komersial, seperti membeli Tiket secara pukal atau untuk dijual semula;
 • menggunakan mana-mana perisian automatik atau sistem komputer, termasuk ejen pintar atau bots, untuk mengakses laman web atau Perkhidmatan;
 •  akses Perkhidmatan daripada alamat IP yang disembunyikan atau alamat IP dinamik;
 • menyembunyikan, menyembunyikan, mengaburkan atau menggantikan alamat IP sebenar, nama domain dan lain-lain maklumat identiti yang digunakan oleh anda untuk mengakses Perkhidmatan;
 • akses Perkhidmatan daripada VPN atau gunakan pelayan proksi untuk mencari, menempah, membeli atau sebaliknya mendapatkan Tiket melalui Perkhidmatan;
 • mengganggu perkhidmatan yang disediakan melalui perkhidmatan dengan menggunakan virus atau mana-mana program atau teknologi yang direka bentuk untuk mengganggu atau merosakkan sebarang perisian atau perkakasan;
 • Ubahsuai, karya terbitan kreatif, Kejuruteraan berbalik, menyahsusun atau membongkar sebarang teknologi yang disediakan melalui Perkhidmatan;
 • mengganggu, atau mengganggu akses mana-mana pengguna, hos atau rangkaian termasuk, tanpa had, menghantar virus, bebanan
  menghantar spam, atau menskrip dalam apa cara untuk mengganggu atau mewujudkan bebanan yang tidak wajar pada Perkhidmatan;
 • Gunakan robot, Spider atau peranti atau proses lain untuk membuat pembelian automatik melalui Perkhidmatan;
 • menyamar sebagai orang atau entiti lain atau menyembunyikan identiti anda dengan menggunakan pelbagai alamat e-mel atau nama Phoni atau maklumat hubungan;
 • memintas, melumpuhkan atau mengganggu ciri keselamatan yang berkaitan dengan perkhidmatan atau ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan
  mana-mana bahan atau menguatkuasakan pengehadan penggunaan Perkhidmatan atau bahan; Atau
 • membantu atau menggalakkan mana-mana pihak ketiga dalam menjalankan apa-apa aktiviti yang dilarang oleh syarat Perkhidmatan ini.

3. terma pembelian.

 • Penempatan pesanan; Perubahan. Sebarang pembelian yang anda letakkan melalui Perkhidmatan ini tidak disahkan sehingga anda menerima e-mel atau pengesahan bertulis daripada Syarikat. Sebarang perubahan yang anda mungkin ingin buat dengan mengambil kira sebarang pembelian yang anda letakkan melalui Perkhidmatan mesti diminta melalui Syarikat, dan bukan pembekal pihak ketiga perkhidmatan atau produk yang anda beli, jika berkenaan. Anda boleh menghubungi syarikat di [email protected] atau 415.981.7625 untuk meminta perubahan pada Tempahan yang dibuat melalui Perkhidmatan ini. Sebarang perubahan yang diminta adalah tertakluk kepada ketersediaan, dan kami tidak boleh menjamin bahawa kami akan dapat membuat perubahan yang diminta.
 • Cancellations; Refund Policy. If you wish to cancel a purchase you place through the Service, you must contact the Company at [email protected] or 415.981.7625. If you cancel a reservation that you made through the Service seventy-two (72) or more hours in advance of the date of the reservation, your payment for that reservation will be refunded in full. If you cancel a reservation that you made through the Service less than seventy-two (72) hours in advance of the date of the reservation, you will not receive a refund for that reservation, unless the Company is able to resell your tickets, and the Company shall have the right, but not the obligation, to resell your tickets. Applicable refunds will be processed within fourteen (14) days of the date we receive your cancellation request. We will also provide a refund in the event of security, safety or similar closures that prevent us from honoring your reservation. In the event we are unable to provide a purchased service for any reason, our only obligation is to refund the purchase price that you paid for the applicable service. Refunds will not be provided due to construction projects on Alcatraz Island or the resulting closure of interior spaces, such as the Alcatraz Island Cellhouse. Refunds will not be provided because of COVID-19-realted health mandates from the City and County of San Francisco, or the State of California, impacting the availability of portions of the Alcatraz Island tour, as described at the time of the ticket purchase.
 • Harga. Harga yang disenaraikan dalam perkhidmatan adalah untuk setiap orang, melainkan dinyatakan sebaliknya. Harga ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu, sehingga pembelian anda disahkan oleh Syarikat. Harga yang disahkan pada masa pembelian dihormati untuk tarikh tempahan. Harga yang disenaraikan tidak termasuk Tip atau ganjaran, insurans peribadi, barangan yang bersifat peribadi, atau apa-apa makanan atau minuman yang tidak disenaraikan seperti yang disertakan dalam Perkhidmatan. Pembayaran penuh dengan kad pembayaran adalah perlu untuk membuat pembelian perkhidmatan atau produk melalui Perkhidmatan. Kami tidak mengenakan bayaran perkhidmatan untuk memproses pembayaran kad kredit.

4. Pengurusan Perkhidmatan kami; Salah laku pengguna

 1. Hak kami untuk menguruskan perkhidmatan. Kami berhak, tetapi tidak menjalankan kewajipan untuk: (i) memantau atau menyemak Perkhidmatan untuk pelanggaran syarat Perkhidmatan ini dan untuk mematuhi dasar kami; (ii) melaporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan/atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang melanggar terma Perkhidmatan ini; (iii) menolak atau menyekat akses kepada atau ketersediaan perkhidmatan ini jika anda melanggar terma Perkhidmatan ini, perundangan atau mana-mana dasar kami; (iv) mengurus Perkhidmatan dengan cara yang direka untuk melindungi hak dan harta pihak ketiga kami atau untuk memudahkan fungsi perkhidmatan yang sepatutnya; dan/atau (v) skrin pengguna kami, atau cuba untuk mengesahkan pernyataan pengguna kami.
 2. Hak kami untuk menamatkan pengguna. Tanpa mengehadkan mana-mana peruntukan lain dalam Terma Perkhidmatan ini, kami berhak untuk, menurut budi bicara mutlak kami, dan tanpa notis atau liabiliti, menafikan akses kepada dan penggunaan perkhidmatan kepada mana-mana orang atas apa-apa sebab atau atas apa-apa sebab, termasuk tanpa pengehadan bagi pelanggaran sebarang representasi, waranti atau Perjanjian yang terkandung dalam Terma Perkhidmatan ini, atau mana-mana perundangan atau peraturan yang berkenaan.

5. hak harta intelek kami. Semua kandungan pada perkhidmatan ("bahan") dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan logo yang terkandung dalam Perkhidmatan, dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami dan tertakluk kepada hak cipta dan hak harta intelektual lain di bawah undang-undang Amerika Syarikat dan luar negara dan Konvensyen Antarabangsa. Perkhidmatan dan bahan adalah untuk maklumat anda dan penggunaan peribadi sahaja dan bukan untuk eksploitasi komersial. Kami menyimpan semua hak dalam dan kepada perkhidmatan dan bahan. Jika anda memuat turun atau mencetak salinan bahan untuk kegunaan peribadi anda sendiri, anda mesti mengekalkan semua tanda dagangan, hak cipta dan notis proprietari lain yang terkandung dalam dan pada bahan.

6. jaminan Penafian; Sekatan ke atas liabiliti

 • Penafian waranti
   (i) semua bahan atau barangan yang disediakan melalui Perkhidmatan ini disediakan "sebagaimana sedia ada" dan "sebagaimana TERSEDIA," tanpa waranti atau syarat apa-apa jenis. Dengan mengendalikan perkhidmatan ini, kami tidak mewakili atau membayangkan bahawa kami menyokong mana-mana bahan atau barangan yang terdapat pada atau dikaitkan dengan perkhidmatan ini, atau kami percaya apa-apa bahan atau barangan untuk menjadi tepat, berguna atau tidak berbahaya. Kami tidak membuat sebarang waranti atau representasi tentang ketepatan, kebolehpercayaan, ketepatan masa atau kesempurnaan kandungan Perkhidmatan, maklumat atau apa-apa item atau bahan lain dalam Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa penggunaan perkhidmatan anda akan atas risiko anda sepenuhnya. Setakat mana yang dibenarkan oleh undangundang, kami dan setiap pengiklan, pemberi lesen, pembekal, pegawai, Pengarah, pelabur, pekerja, ejen, penyedia perkhidmatan dan kontraktor lain menafikan semua waranti, yang nyata atau tersirat berhubung dengan Perkhidmatan dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.
   (ii) kami tidak menanggung sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk sebarang kesilapan, kesilapan atau ketidaktepatan kandungan dan bahan di dalam Perkhidmatan, (B) kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda, apa jua bentuk sekalipun, yang disebabkan oleh akses dan penggunaan Perkhidmatan ini atau sebarang produk atau Perkhidmatan yang anda beli melalui Perkhidmatan, (C) sebarang akses yang tidak dibenarkan atau penggunaan pelayan kami yang selamat dan/atau sebarang maklumat peribadi yang disimpan di dalam pelayan kami, (D) sebarang gangguan atau pemberhentian penghantaran kepada atau dari perkhidmatan, dan/atau (E) sebarang pepijat, virus , kuda Trojan atau yang suka, yang mungkin dihantar kepada atau melalui Perkhidmatan oleh mana-mana pihak ketiga.
 • Liabiliti terhad. Dalam apa jua keadaan, kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kerosakan tidak langsung, berbangkit, sampingan, khas atau punitif, termasuk kehilangan rugi keuntungan yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Meskipun terdapat apa-apa yang bertentangan dalam syarat Perkhidmatan ini, liabiliti kami kepada anda berhubung dengan apa-apa kerugian atau kerosakan yang anda alami dan yang timbul daripada atau berkaitan dengan syarat Perkhidmatan ini. Sama ada dalam kontrak, tort atau untuk pelanggaran kewajipan statutori atau dengan apa-apa cara lain tidak boleh melebihi $50.
 • Pengecualian kepada Penafian dan pengehadan liabiliti. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengehadan atau pengecualian waranti tertentu, atau pengecualian atau had ganti rugi tertentu. Jika anda berada di salah satu Negeri atau bidang kuasa ini, pengehadan atau pengecualian dalam seksyen 6 (a) dan 6 (B) tidak boleh dikenakan kepada anda.

7. pertikaian perundangan dan Perjanjian Timbang Tara.
Sila baca Fasal berikut dengan teliti-ia boleh menjejaskan hak undang-undang anda dengan ketara, termasuk hak anda untuk memfailkan tuntutan mahkamah di Mahkamah

 • Penyelesaian pertikaian awal. Kami boleh didapati melalui e-mel di [email protected] atau 415.981.7625 untuk menangani sebarang kebimbangan yang anda mungkin berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Kebanyakan kebimbangan mungkin boleh diselesaikan dengan cepat dengan cara ini. Syarikat itu akan bekerja dengan niat baik untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian, tuntutan, soalan, atau perselisihan secara langsung melalui rundingan dan rundingan niat baik, yang hendaklah menjadi satu syarat untuk mana-mana pihak memulakan tuntutan mahkamah atau timbangtara.
 • Perjanjian untuk mengikat timbangtara. Sekiranya pihak tidak mencapai penyelesaian yang dipersetujui dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh penyelesaian pertikaian tidak formal diteruskan menurut Seksyen 7 (a) di atas, maka salah satu pihak boleh memulakan timbangtara. Semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini (termasuk prestasi dan pelanggaran), hubungan pihak dengan antara satu sama lain dan/atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda akan akhirnya diselesaikan oleh timbang tara yang ditadbir secara sulit oleh Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") menurut peruntukan Peraturan Timbang Tara pengguna, tidak termasuk sebarang peraturan atau prosedur yang mentadbir atau membenarkan tindakan kelas. Penimbang Tara, dan bukan mana-mana Mahkamah Persekutuan, Negeri atau tempatan atau agensi, hendaklah mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan pentafsiran, kebolehgunaan, penguatkuasaan atau pembentukan Perjanjian ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa tuntutan bahawa semua atau mana-mana bahagian Perjanjian ini adalah tidak sah atau dibatalkan. Penimbang Tara akan diberi kuasa untuk memberikan apa-apa kelegaan boleh didapati di mahkamah di bawah undangundang atau dalam ekuiti. Anugerah Penimbang Tara itu hendaklah mengikat pihak dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana Mahkamah bidang kuasa kompeten. Pentafsiran dan penguatkuasaan Perjanjian ini hendaklah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan.
 • Untuk tindakan kelas dan penepian penimbangtaraan kelas. Pihak seterusnya bersetuju bahawa sebarang Timbang Tara akan dijalankan dalam kapasiti individu sahaja dan bukan sebagai tindakan kelas atau tindakan wakil yang lain, dan pihak yang secara nyata mengetepikan hak mereka untuk memfailkan tindakan kelas atau mendapatkan kelegaan atas dasar kelas. Jika mana-mana Mahkamah atau Penimbang Tara menentukan bahawa pengecualian tindakan kelas yang dinyatakan dalam perenggan ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab atau bahawa timbangtara boleh meneruskan atas dasar kelas, maka peruntukan timbang tara yang dinyatakan di atas dalam seksyen 7 (b) adalah dianggap batal dan tidak sah di dalam keseluruhan dan pihak akan dianggap tidak bersetuju untuk menimbang Tara pertikaian.
 • Pengecualian – tuntutan mahkamah tuntutan kecil. Walau apa pun perjanjian pihak untuk menyelesaikan semua pertikaian melalui timbangtara, salah satu pihak boleh mendapatkan pelepasan di Mahkamah tuntutan kecil untuk pertikaian atau tuntutan di dalam skop bidang kuasa Mahkamah itu.
 • 30 hari untuk memilih keluar. Anda berhak untuk memilih keluar dan tidak terikat dengan peruntukan pengecualian tindakan kelas timbang tara dan peraturan yang ditetapkan dalam seksyen 7 (b), 7 (c) dan 7 (d) dengan menghantar notis bertulis tentang keputusan anda untuk menarik diri ke alamat berikut: Alcatraz Cruises , Dermaga 33 Selatan, Suite 200, San Francisco, CA 94111, Attn: Jabatan Perkhidmatan Kumpulan, atau melalui Faks ke 415.394.9904.
   1. notis hendaklah dihantar dalam masa tiga puluh (30) hari selepas penggunaan Perkhidmatan, jika tidak, anda hendaklah terikat untuk menimbang Tara pertikaian mengikut terma Seksyen tersebut. Jika anda memilih keluar daripada peruntukan Timbang Tara ini, Syarikat ini juga tidak akan terikat oleh mereka.
 • Tempat eksklusif untuk litigasi. Setakat mana peruntukan timbang tara yang dinyatakan dalam seksyen 7 (b) tidak terpakai, pihak bersetuju bahawa sebarang litigasi di antara mereka hendaklah difailkan secara eksklusif di Mahkamah Negeri atau Persekutuan yang terletak di [San Francisco, California] (kecuali tindakan mahkamah tuntutan kecil yang boleh dibawa di daerah di mana anda menetap). Pihak yang terlibat bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif di [San Francisco, California] untuk sebarang litigasi selain daripada tindakan mahkamah tuntutan kecil.

8. tiada pengecualian. Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini tidak akan berfungsi sebagai penepian hak atau peruntukan yang berkenaan.

9. pemisahan. Syarat Perkhidmatan ini beroperasi setakat yang dibenarkan oleh undangundang. Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan terma Perkhidmatan ini tidak sah, terbatal, atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahawa peruntukan atau sebahagian daripada peruntukan tersebut dianggap boleh diatasi daripada syarat Perkhidmatan ini dan tidak akan menjejaskan kesahan dan penguatkuasaan sebarang peruntukan yang tersisa.

10. tugasan. Kami boleh menugaskan hak kami di bawah syarat Perkhidmatan ini tanpa kelulusan anda.

11. tiada benefisiari pihak ketiga. Syarat Perkhidmatan ini membentuk perjanjian yang dimeterai antara anda dan Syarikat. Tiada benefisiari pihak ketiga untuk Perjanjian ini.

12. tiada pengubahsuaian oleh kakitangan kami. Jika mana-mana kakitangan kami menawarkan untuk mengubahsuai terma-terma Perkhidmatan ini, beliau tidak bertindak sebagai ejen untuk kami atau bercakap bagi pihak kami. Anda tidak boleh bergantung, dan tidak harus bertindak bergantung pada, apa-apa pernyataan atau komunikasi daripada pekerja kami, atau sesiapa sahaja yang berupa sebagai bertindak bagi pihak kami. Apa-apa pengubahsuaian kepada syarat Perkhidmatan ini hanya akan sah jika secara bertulis dan ditandatangani oleh [Pegawai Eksekutif] Syarikat.

13. pendaftaran sebagai penjual perjalanan.  Syarikat itu berdaftar di bawah undang California sebagai penjual perjalanan, dan nombor pendaftaran adalah [2094770-50].  Pendaftaran ini tidak merupakan kelulusan oleh Negeri California Perkhidmatan atau tindakan kami. Undang California memerlukan kami untuk mempunyai sama ada akaun amanah atau bon sebagai satu cara perlindungan pengguna, dan Syarikat mempunyai bon yang dikeluarkan [oleh syarikat insurans RLI dalam jumlah $20,000].  Syarikat adalah peserta dalam Kumpulan Wang Restitution pengguna perjalanan.]